Misyon

Hukuk Müşavirliği, muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur. Hukuk işlerini yürütmek üzere 1  Hukuk Müşaviri V. 1 Avukat ile evrak ve dosya takibinde yardımcı olmak üzere 1 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır.

Birimimiz muhakemat hizmetleri kapsamında;

  • Üniversitemizin taraf olduğu adli ve idari yargıya ilişkin davalarda, tahkim yargılamalarında, icra takip muameleleri ve diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda kurumu temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatıyla takip eder.

Hukuk danışmanlığı kapsamında;

  • Kurumu ilgilendiren mevzuat taslaklarını, Üniversitenin bağlı birimlerince hazırlanan her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, tüm kurum ve kişilerle yapılacak protokoller ile Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterlik Makamınca havale olunan diğer hukuksal işleri inceleyerek mütalaada bulunur.
  • 659 sayılı KHK kapsamında anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alarak hukuksal yarar olduğu taktirde anlaşmazlığın sulh yoluyla çözülmesi yönünde mütalaa verir ve sulhnameleri hazırlar.
  • Akademik ve idari personel ile öğrenciler hakkında açılan disiplin soruşturmalarında soruşturmayı yürüten mercilere hukuksal destek sağlar.